• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Колективна угода

СХВАЛЕНО

на спільному засіданні колегії

міського управління освіти і

міськрайонної ради Профспілки

працівників освіти

Протокол № 2 від 02. 02. 2018 р.

КОЛЕКТИВНА УГОДА

між управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради та міськрайонною радою Профспілки працівників освіти і науки України

на 2018 – 2020 рр.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Угода укладена згідно з чинним законодавством, Галузевою угодою та Угодою між головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київською обласною радою профспілки працівників освіти і науки України на 2018 – 2020 роки.

1.2 Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради визнає міськрайонну раду Профспілки єдиним повноважним представником усіх працівників освіти районного управління в колективних переговорах.

1.3 Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення колективної угоди, внесення змін і доповнення до неї, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.4 Угода є обов’язковою для використання на виробничому рівні і поширюється на ті суб’єкти, які перебувають у сфері повноважень сторін, що уклали цю Угоду і є обов’язковою для застосування під час ведення колективних переговорів і укладання колективних договорів в освітніх закладах, установах району .

1.5 Жодна із сторін, що уклали цю колективну угоду, не можуть протягом усього строку її дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Угоди або припиняють її виконання.

1.6 Угода набуває чинності з дня підписання і діє до укладання нової, або перегляду цієї Угоди. За згодою сторін протягом дії Угоди до неї можуть вноситися доповнення та зміни.

2. ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

З соціально-економічних питань

зайнятості

Управління освіти:

2.1. Формує та розглядає проекти міського бюджету, програми соціально-економічного, культурного розвитку, із врахуванням пропозицій сторін Угоди, забезпечує їх виконання.

2.2. Зобов’язується створити відповідні умови освітнім закладам, установам міста для дотримання норм чинного законодавства у сфері господарської діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та державними позабюджетними фондами, дотримуватися технічних умов праці, законодавства про працю.

2.3. Забезпечує розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів, установ, створює оптимальні умови праці.

2.4. Застосовує засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці.

2.5. Здійснює прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України.

2.6. Зобов’язується не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.

2.7. Надає методичну і організаційну допомогу освітнім закладам у розробці та реалізації їх розвитку шляхом:

- технічного переоснащення, модернізації, впровадження нових технологій;

- активізації інноваційних програм.

2.8. Забезпечує організацію наставництва над молодими спеціалістами, сприяє їх адаптації в освітніх колективах району та їх професійному зростанню.

2.9. Інформує міськрайонну раду Профспілки з питань ведення нормативних документів, що стосуються трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників.

2.10. Зобов’язується завчасно інформувати міськрайонну раду Профспілки і трудові колективи у випадках: реорганізації, зміни, перепрофілювання, ліквідації освітніх закладів і установ з наданням інформації про заплановані власником заходи, пов’язані з цими змінами. Гарантує працівникам додержання прав та інтересів для працівників, які звільняються в зв’язку з реорганізацією чи ліквідацією закладів, установ.

2.11. Забезпечує проведення тарифікації педкадрів, враховуючи виконання вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати в частині погодження з радою Профспілки:

- розподілу навантаження між педагогічними працівниками;

- встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

Рада Профспілки:

2.12. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно повноважень, які передбачені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

2.13. Організовує роботу з укладання колективних договорів в освітніх закладах, установах району, підвищення ефективності їх діяльності. Аналізує життєвий рівень працівників освіти та виробляє пропозиції щодо надання допомоги у випадку смерті близького та у випадку хвороби.

2.14. Забезпечує постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.

2.15. Забезпечує захист вивільнених працівників згідно з чинним законодавством. Не допускає звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років – ст. ст. 42, 184 КЗпП України.

2.16. Сприяє дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку в освітніх закладах, установах міста.

2.17.Надає правові консультації членам профспілок з питань трудового законодавства.

2.18. Вживає заходи для недопущення прийняття рішень, які загрожують звуженням прав і свобод працівників освіти, а саме:

- ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- скорочення чисельності педагогічних працівників.

СТОРОНИ УГОДИ РЕКОМЕНДУЮТЬ КЕРВНИКАМ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ ОСВІТИ:

2.19. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам перед пенсійного віку.

2.20. Передбачити у колективних договорах закладів освіти заходи щодо попередження працівників освіти у випадку скорочення, реорганізації, ліквідації установи, закладу.

Управління освіти та рада Профспілки спільно:

2.21. Проводять повідомну реєстрацію колективних договорів протягом 10 днів з дня її затвердження.

2.22. Погоджують рішення щодо вживання до порушників трудової дисципліни відповідного покарання згідно діючого законодавства.

3. У сфері оплати праці та регулюванні трудових відносин

Управління освіти, міськрайонна рада Профспілки:

3.1. Вживають заходи щодо дотримання діючого законодавства про працю, оплату праці, норм генеральної, галузевих, обласної і цієї угоди та усунення порушень.

3.2. Забезпечують гласність умов оплати праці, встановлення доплат, положення про преміювання інших заохочувальних виплат.

3.3. Вживають заходи щодо недопущення заборгованості заробітної плати освітянам міста.

3.4. Контролюють проведення будь-яких відрахувань від заробітної плати відповідно до ст.ст. 127, 128 КЗпП України за згодою працівника.

3.5. Сприяють формуванню фонду оплати праці педагогічних працівників в повному обсязі з обов’язковим урахуванням суми винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у відповідності до частини першої ст. 57 Закону України «Про освіту».

3.6. Контролюють своєчасність і повноту виплати заробітної плати за час відпустки працівникам освіти міста.

Управління освіти:

3.7. Проводить оплату праці працівникам освіти міста згідно зі ставками заробітної плати.

3.8. Забезпечує своєчасне фінансування виплати заробітної плати працівникам освіти міста в межах передбачених асигнувань.

3.9. Забезпечує своєчасну, двічі на місяць виплату заробітної плати у терміни:

- I частина заробітної плати: 17 числа поточного місяця;

- остаточний розрахунок: 3 числа наступного місяця.

У разі збігу термінів виплати I частини заробітної плати чи остаточного розрахунку з вихідним або неробочим днем вказані виплати здійснювати напередодні.

3.10. Здійснює доплату працівникам у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 р. № 1298:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

3.11. Встановлює доплати працівникам зайнятим на роботі з важкими та шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць відповідно до п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102.( Додаток)

3.12. Затверджує попередньо погоджене з міськрайонною радою Профспілки Положення про преміювання.( Додаток)

3.13. Здійснює погодинну оплату праці при заміщенні тимчасово відсутніх педагогів в обсязі до 240 годин на рік згідно п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

3.14. Здійснює додаткову оплату праці за роботу в нічний час працівникам загальноосвітніх закладів, установ – у розмірі 35 % посадового окладу згідно п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102.

3.15. Здійснює оплату праці працюючих у випадках коли окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метереологічні умови тощо) із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням чинного законодавства (ст. 113 КЗпП України та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти).

3.16. Забезпечує виплату заробітної плати за роботу у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі згідно ст. 107 КЗпП України.

3.17. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» забезпечує в повному обсязі виплати педагогічним працівникам:

- щорічної винагороди у розмірі до одного посадового окладу;

- допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу;

- щомісячних надбавок за вислугу років у % до посадового окладу:

від 3 до 9 років – 10%;

від 10 до 19 років – 20 %;

від 20 років і більше – 30%.

3.18 Управління освіти доводить в тижневий строк до відома працівників освітніх закладів, установ, які пройшли атестацію та здійснює нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим окладом з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

3.19. Встановлює доплату до посадового окладу в розмірі до 10% прибиральникам службових приміщень, загальних убиралень та санвузлів, медсестер (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. № 134, п.55 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102).

3.20. Сприяє забезпеченню реалізації положень Указу Президента »Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року, що стосується виплати від 5 до 30 відсоткової надбавки з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам.

3.21.Забезпечує виплати доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених ст. 22 З Закону України «Про позашкільну освіту».

3.22.Встановлює доплати за завідування навчальними кабінетами згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року № 1423, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102.

3.23.Зберігає за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі.

3.24 За наявності коштів управління освіти передбачає в кошторисі видатки:

- на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ, закладів освіти, стимулюванню творчої праці, педагогічного новаторства керівних, педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати :

- на забезпечення матеріального стимулювання працівників, нагороджених знаком « Відмінник освіти України», «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року», переможців конкурсів.

3.25.Забезпечує оплату праці працівників закладів та установ освіти за заміну будь- яких категорій тимчасово відсутніх у повному розмірі за їхньою кваліфікацією.

Рада Профспілки:

3.26. Здійснює контроль за додержанням законодавства про оплату праці, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень, застосовуючи для цього всі надані профспілкам повноваження у сфері праці та трудових відносин.

3.27. В межах своїх повноважень контролює строки виплати заробітної плати, вживаючи заходи щодо усунення виявлених порушень.

3.28. Надає методичну і практичну допомогу профкомам, трудовим колективам з питань трудових відносин, режиму праці та відпочинку, організації та оплати праці.

3.29. Надає консультативну допомогу членам профспілки щодо їх трудових прав та гарантій.

3.30. Інформує відповідні органи виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує їх втручання.

3.31. Аналізує стан укладання та реєстрацію колективних договорів, виконання їх зобов’язань.

Управління освіти, Рада Профспілки спільно:

3.32. Контролюють виконання положень цієї Угоди у сфері оплати праці та трудових відносин.

3.33. У разі затримки або невиплати заробітної плати, доплат і надбавок аналізують причини цього та вживають заходів щодо розв’язання цих проблем.

3.34. Контролюють використання бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовують її на преміювання.

Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти:

3.35. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило його обсяг, дотримуватися принципів наступності роботи, викладення предметів у класах, групах.

3.36.Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов»язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективного договору.

3.37.Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку ) працівникам у розмірі 35 % посадового окладу( ставки, заробітної плати).

3.38.Здійснювати оплату праці за роботу в надурочний час, у святкові, вихідні дні у подвійному розмірі.

3.39.Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання з вини роботодавця норм законодавства, колективних договорів, угоди заробітну плату в повному розмірі.

3.40. Забезпечувати підвищення чергової кваліфікації учителів, та вчителів, що не є фахівцями з певних предметів ( іноземна мова. інформатика ).

3.41. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників в повному розмірі.

4. Правове забезпечення

Управління освіти зобовязується:

4.1. Забезпечити виконання вимог чинного трудового законодавства. Не допускати укладання строкових трудових договорів з працівниками з мотивацією необхідності його випробування, а також переукладання безстрокового трудового договору на строковий з мотивації досягнення працівником похилого віку.

Рада Профспілки:

4.2. Надає правову допомогу членам профспілки на їх прохання із залученням юристконсултів облради, ЦК Профспілки, ФПУ.

5. З питань умов та охорони праці

Управління освіти зобов’язується:

5.1. Забезпечити здорові та безпечні умови праці для освітян міста, своєчасно розробляючи і виконуючи відповідні заходи зі створення безпечних та нешкідливих умов праці у відповідності з вимогами нормативних документів з охорони праці.

5.2. Здійснити допуск працівників до самостійної роботи після проходження вступного інструктажу, навчання і перевірки знань з охорони праці.

5.3. Вживати необхідних заходів щодо покращення пожежної безпеки в освітніх закладах, установах міста ; забезпечувати заклади протипожежним інвентарем, інструкціями з пожежної безпеки та ознайомлювати працівників з правилами пожежної безпеки.

5.4. Щоквартально проводити аналіз стану охорони праці в навчальних закладах міста, вживати необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.

5.5. Забезпечити відповідні заходи щодо допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві згідно з частиною другою ст. 9 Закону України «Про охорону праці».

5.6. При ушкодженні здоров’я на виробництві внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці розмір одноразової допомоги може бути зменшено до 50%. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією з розслідування нещасних випадків.

5.7. Забезпечити проведення навчання працівників з питань охорони праці та

проведення обов’язкових медичних оглядів працівників освіти відповідно до вимог чинного законодавства; організовувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану здоров’я з умовами праці (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»).

5.8. Забезпечити надання міськрайонній раді Профспілки інформації про всі нещасні випадки та вжиті заходи щодо їх попередження.

5.9. Забезпечити належне утримання приміщень загальноосвітніх закладів, установ міста.

Сторони угоди рекомендують керівникам закладів та установ управління освіти, ПК

5.10.Забезпечувати фінансування атестації робочих місць з несприятливих умов праці відповідно до чинного законодавства.

5.11.Включати в колективні договори закладів освіти зобов»язання щодо:

- забезпечення працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці ( Додаток)

- надання щорічних додаткових відпусток за роботу в шкідливих , важких умовах праці ( Додаток)

5.12.Забезпечувати контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально- виховного процесу відповідно до ЗУ « Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

5.13.Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до навчальних закладів, установ, організацій освіти відповідно до вимог ст. 41 ЗУ «Про охорону праці», ст. 259 КЗпП України, ст. 21, 38 ЗУ «Про профспілки їх права та гарантії діяльності».

5.14. Організовувати на початку навчального року вибори громадського інспектора з охорони праці, затверджує склад комісії з питань охорони праці з числа представників Профспілки.

5.15. Здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про охорону праці» в освітніх закладах, установах міста.

5.16. Організовувати контроль за виконанням заходів управління освіти з охорони праці.

5.17. Контролювати своєчасне і повне відшкодування шкоди заподіяної працівнику, каліцтву, іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат оздоровчої допомоги згідно Закону України «Про охорону праці» і чинним положенням.

5.18. Приймати участь в аналізі стану травматизму в освітніх закладах, установах міста, виходить з пропозиціями на адресу адміністрації про додаткові заходи з профілактики травматизму.

6. З питань відпусток, оздоровлення, культурного дозвілля

Управління освіти зобов’язується:

6.1. Дотримуватись Закону України «Про відпустки» щодо тривалості, черговості, терміну виплати заробітної плати за відпускний період.

6.2. Забезпечувати за бажанням працівника у разі його звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з подальшим звільненням (ст. 3 Закону України «Про відпустки»).

6.3. Здійснювати перенесення відпустки у порядку передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки», а саме:

- порушення строку повідомлення працівника про час надання відпустки;

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки (ст.ст. 10, 12 Закону України «Про відпустки»).

6.4. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів.

6.5. Забезпечувати надання жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15-ти років, або дитину-інваліда, жінці яка виховує дитину сама (до 18-ти років), щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 19. Закону України «Про відпустки»), за двох підстав – не більше 17-ти календарних днів.

6.6. Забезпечувати надання додаткової оплачуваної відпустки до 7-ми календарних днів працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до орієнтовного переліку посад і професій та до 4-ох календарних днів працівникам із шкідливими умовами праці в межах фонду заробітної плати, за результатами атестації робочих місць.(Додаток)

6.7. Здійснювати контроль за наданням щорічних основних та додаткових відпусток (крім соціальних), загальна тривалість яких не може перевищувати 59-ти календарних днів (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

6.8. Надавати педагогічним працівникам, які мають путівку на санаторно-оздоровче лікування, чергові відпустки протягом навчального року (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346).

6.9. Надавати щорічну оплачувану відпустку повної тривалості особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. (ст. 56 КЗпП України).

6.10. Надавати відпустку без збереження заробітної плати працівникам за сімейними обставинами не більше 15-ти календарних днів на рік (ст. 26 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки»),

6.11. Надавати відпустку без збереження заробітної плати категоріям працівників, передбачених ст. 25 Закону України «Про відпустки», пенсіонерам – 30 календарних днів.

6.12. Надавати відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін, не передбаченої Законом України «Про відпустки»:

- інвалідам дитинства – 14 календарних днів;

- матерям, які мають одну дитину до 16-ти років – 14 календарних днів.

6.13.Встановлювати та надавати працівникам інші види відпусток без збереження заробітної плати ( особистий шлюб, шлюб дітей, народження дитини, смерть близьких родичів та ін.).

6.14.Надавати головам профсоюзних комітетів, які працюють на громадських засадах, відгули тривалістю до 5 календарних днів в канікулярний період (осінній, зимовий, весняний).

Рада Профспілки зобовязується:

6.16. Здійснювати контроль за забезпеченням нарахування та виплати лікарняних згідно чинного законодавства.

7. Соціальне партнерство

Управління освіти:

7.1. Здійснює обґрунтування оптимізації мережі закладів освіти міста з урахуванням фінансового ресурсу місцевого бюджету.

7.2. Сприяє наданню педагогічним працівникам освітніх закладів та працівникам структурних підрозділів організацій матеріальної допомоги на оздоровлення в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, непедагогічним працівникам до 50 % посадового окладу в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах видатків на утримання бюджетних установ міста;

7.3. Забезпечує відповідно до чинного законодавства своєчасне безоплатне проходження медичних оглядів певних категорій працівників.

7.4. Зберігає існуючий порядок безготівкової сплати профспілкових членських внесків (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

7.5. Створює необхідні умови для роботи міськрайонної ради Профспілки, надає повну інформацію з питань роботи управління освіти (ст. 249 КЗпП України, ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

7.6. Забезпечує вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб управління освіти для здійснення міськрайонною радою наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, виконання даної Угоди (ст. 248 КЗпП України, ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

7.7. Не допускає звільнення з роботи за ініціативи роботодавця, працівників, які обрані до складу профкомів і не звільняє їх від виробничої діяльності без згоди міськрайонної ради Профспілки (ст. 252 КЗпП України, ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), якщо не суперечить КЗпП України.

7.8. Згідно ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» на час профспілкового навчання, обраним до профкомів освітніх закладів надавати додаткову відпустку тривалістю до шести календарних днів.

Рада Профспілки зобовязується:

7.9.Сприяти:

- укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти, на які поширюється дана угода.

- впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства Генеральної, Галузевої Угод ( Угод структурних підрозділів).

Управлінню освіти, керівникам закладів освіти:

7.10.Забезпечувати відповідне погодження з виборнимиорганами Профспілки нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових, соціально - економічних відносин.

7.11.Сприяти діяльності профспілкової організації відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, актів Президента, КМУ.

7.12.Ввести до складу колегії атестаційної комісії відділу освіти голову Ради профспілки, інших членів профспілки на підставі загального положення про колегію місцевої державної адміністрації.

7.13.Утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені, як втручання у статутну діяльність Профспілки.

7.14.Створити умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти, органів виконавчого комітету , до компетенції яких входять питання прийняття рішень у сфері соціально - трудових відносин.

7.15. Встановити головам первинних профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників.

Рада Профспілки зобов’язується:

7.16. Надавати безкоштовні консультації членам профспілки щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України для соціально-незахищених верств України.

7.17. Брати участь у межах можливостей профбюджету у фінансуванні культурно-масових та спортивних заходах (спартакіадах).

7.18. Вживати заходів щодо ініціювання переговорів профкомів з адміністраціями освітніх закладів, установ району стосовно розробки та укладання колективних договорів, забезпечувати їх виконання.

7.19.Своєчасно доводити до відома ПК первинних організацій зміст нормативних документів соціально-економічного напрямку.

7.20.Організовувати надання допомоги головам первинних профсоюзних організацій у проведенні колдоговірної кампанії.

7.21. Налагодити співпрацю Профспілки з органами Державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

7.22. Забезпечити попереднє інформування управління освіти перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності Профспілкової організації та членів профспілки.

7.23.Своєчасно доводити до відома ПК, профсоюзних органів зміст нормативних документів соціально-економічного напрямку.

7.24.Організовувати надання допомоги головам первинних профспілкових організацій у проведенні колдоговірної кампанії.

7.25.Налагодити співпрацю Профспілки з органами Державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

7.26. Забезпечити попереднє інформування управління освіти перед направлення звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності профспілкової організації та членів профспілки.

8. Заключні положення

8.1. Прийняті зобов’язання та досягнуті домовленості є обов’язковими для виконання Сторонами.

Зміни, доповнення до Угоди у зв’язку із змінами у чинному законодавстві, Генеральній, обласній угодах або за ініціативою Сторін вносяться після проведення переговорів та досягненні домовленостей і набувають чинності після підписання їх Сторонами.

8.2. Контроль за виконанням Угоди здійснюється безпосередньо Сторонами, що їх уклали. Хід виконання Угоди розглядається Сторонами двічі на рік на спільному засіданні колегіальних органів Сторін, що їх підписали.

8.3. Спірні питання, які виникають під час реалізації Угоди, розв’язувати шляхом переговорів, консультацій.

8.4. За порушення чи невиконання положень Угоди, ухилення від участі в переговорах, за ненадання своєчасної інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, представники Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.5. Колективна угода набуває чинності з дня її підписання і діє до укладання нової Угоди.

Угоду підписано у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Начальник управління освіти Н.Л.Єриш

Голова ради Профспілки Н. М.Стусенко

Кiлькiсть переглядiв: 671

Коментарi